Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Loukov pro školní rok 2017/2018

Termín : středa 19. dubna 2017 od 14 do 16:30 hod.
Místo : budova základní školy, 1. patro

Zapisujeme děti, které se narodily v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti, které měly odloženou školní docházku /letos přijdou k zápisu podruhé/. Vyjímečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2012.

Povinnost zákonných zástupců přihlásit dítě k zápisu do školy vyplývá z § 36 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímání dětí :

– děti ze spádové oblasti Loukov, ale i z jiných obcí
– maximálně lze přijmout 25 žáků

U zápisu zákonní zástupci předloží :

– rodný list dítěte
– průkaz totožnosti – OP, pas
– pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky, přiloží ke své žádosti doporučení školského poradenského zařízení /PPP nebo SPC /a lékaře nebo klinického psychologa a to do 30. 4. 2017.

Zápis se bude skládat z části formální /vyplnění potřebných formulářů/ a neformální /rozhovor učitelky s dítětem, pokud rodič bude souhlasit/. Součástí bude seznámení s Desaterem pro předškoláky.
Zápis do 1. třídy je slavnostní událost v životě dítěte. Není třeba se bát neúspěchu. Těšíme se na Vás !

NEJBLIŽŠÍ AKCE

12. 4. – velikonoční jarmárek od 15:15 h.
13. 4. – velikonoční prázdniny – ŠD uzavřena, MŠ otevřena
19. 4. – zápis do 1. ročníku od 14 do 16,30 h.
21. 4. – konverzační soutěž v anglickém jazyce v Bystřici pod Hostýnem
25. 4. – návštěva výstavy a exkurze do parku v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, odjezd v 8.30 h. objednaným autobusem
25. 4. – individuální pohovory
27. 4. – dopravní výchova pod vedením p.Valenty – žáci 4. ročníku, příprava na závěrečné jízdy

Sběr starého papíru bude probíhat poslední týden v dubnu a první týden v květnu.
Zápis do MŠ Loukov bude 15.května od 10 do 16 hod.

ÚSPĚCH PÁŤÁKŮ

Velmi dobře si vedli páťáci na ekologické soutěži „POZNEJ A CHRAŇ“ v Holešově.
Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou.
Družstvo ve složení Radim Dolák, Viktor Rozehnal a Matouš Koutný získalo krásné 5. místo a Vláďa Smékal s Veronikou Olivíkovou získali 6. místo. V konkurenci 13ti družstev je to určitě pěkný úspěch. Gratulujeme a chválíme.

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MLADŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – LAURA KUNZOVÁ – 1. ROČ., TONIČKA SMÉKALOVÁ-2. ROČ.
2.MÍSTO – MARUŠKA HLAVIČKOVÁ – 1.ROČ.
3.MÍSTO – MILAN JAKUBEC – 1. ROČ., DAVID MORZHUL – 2. ROČ.

STARŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – JIRKA POHLOTKA – 4. ROČ.
2.MÍSTO – VLÁĎA SMÉKAL – 5. ROČ.
3.MÍSTO – DOMINIK KOLÁŘ – 3. ROČ.

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

zveme Vaše děti – budoucí prvňáčky na 1. setkání, které bude ve středu

15. března 2017 od 15:30 do 16:30 hod. v naší základní škole.

Cílem je usnadnit dětem přechod ze školky do školy.

Děti poznají rodinné prostředí naší školy, budou rozvíjet řečové dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, prohlubovat početní představy.

Jakékoliv dotazy Vám zodpovíme na tel. 573 390 143.

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Karaoke soutěž

V úterý, 31.1.2017, v den, kdy děti dostávají pololetní vysvědčení, měli naši školáci zpestřené dopoledne soutěží v karaoke zpěvu. Zúčastnilo se několik odvážných jednotlivců i skupinek od 1. až po 5. ročník.
Zazněly písničky z pohádek (D. Morzhul – Pod dubem, za dubem), umělé (J. Mikulíková – Tři citronky, L. Kunzová a B. Babičová – Mravenčí ukolébavka, J. Pohlotka – Tři čuníci,
L. Kunzová – Halelluja, M. Koutný, V. Smékal a R. Dolák – 10 malých černoušků) a také moderní (T. Smékalová a N. Molková – Schody z nebe). V. Petrášová a N. Blahová ze 3. třídy si dokonce vybraly a zazpívaly anglickou píseň Roar.
Všichni účastníci zpívali do mikrofonu a oživením soutěže byly i tři písně zazpívané učitelským sborem.

Mgr. Helena Šůtalová

Vánoční tvořivé dílny pro rodiče

Ve čtvrtek, 15. prosince 2016, se na naší škole, uskutečnily tvořivé vánoční dílny pro rodiče a děti. Dílny nahradily tradiční vánoční besídku. Tuto akci školy jsme pojali formou utužování vzájemných vztahů mezi rodiči, dětmi a školou.
V rámci společného odpoledne si rodiče se svými dětmi mohli vyrobit různé vánoční dekorace. Byly připraveny 4 dílny, v každé kmenové třídě jedna. Děti si odnášely úsměv na tváři ze svých vyrobených věcí, jako byl například – kapřík, andílek, blahopřání, vánoční stromeček z papíru, vánoční přáníčko a mnoho dalšího.

Myslíme, že akce se nám vydařila a jak rodiče, děti, tak i zaměstnanci školy, si odpoledne pěkně užili.

Mgr. E. Vymětalíková

Loukovská SUPERSTAR

Ve čtvrtek, 22.prosince 2016, se v rámci naší školy, při zakončení roku 2016, před vánočními prázdninami, uskutečnila tradiční Loukovská superstar. Po první vyučovací hodině, kde si děti ve svých třídách rozdaly dárky, zazpívaly koledy a podělily se o vzorky vánočního cukroví, se přesunuly do třídy 2. a 5. ročníku, kde byly připraveny podmínky pro tradiční Loukovskou superstar. Děti si mezi sebou zasoupeřily, jak v různých kouzlech, které si pro své spolužáky a kamarády připravily, tak v písních, tancích apod. Mohli jsme shlédnout ukázku karate, které nám předvedl Viktor Rozehnal a sklidil za své představení nemalý potlesk. Dále vystoupili chlapci s ukázkou kondičního cvičení a děvčata z 3. a 4. třídy nás překvapily svou těžkou úlohou – hádání dle vůně a chuti. Prvňáčci vystoupili s pěknými vánočními básněmi a překvapili krásným zpěvem. Děti si akci velice užily, ty které nevystupovaly, podporovaly své kamarády potleskem. Každý soutěžící obdržel krásnou cenu.
Na konci soutěže popřála paní ředitelka všem krásné vánoční svátky a podpořila je pěknými slovy do roku 2017.

Mgr. E. Vymětalíková

1 2 3 6